Privacybeleid

De website gritgravel.cc is eigendom van Grinta! Publicaties BV.

Ondernemingsgegevens:

Grinta! Publicaties BV
Smallendam 4, bus 01.01
9700 Oudenaarde

BTW BE0888.604.924

T. 0032 55 61 63 06

Email: info@gritgravel.cc

 

Over ons privacybeleid

Grinta! Publicaties BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend persoonsgegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van onze webwinkel en de daarop aangeboden diensten. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Uw gegevens worden gebruikt met als doel:

 • uw bestelling te verwerken en betaling te aanvaarden;
 • uw ervaring op onze webshop te verbeteren en eventuele klachten of vragen in verband daarmee te behandelen;
 • met u te communiceren en u beter te informeren over onze producten/diensten;
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren, anoniem en met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij op:

 • de toestemming die u ons hebt gegeven, bv. door bij het surfen op onze webwinkel het daartoe bestemde vakje aan te vinken, door u in te schrijven op onze nieuwsbrief, of door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen via het contactformulier. In dat geval heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de toekomst in te trekken.
 • de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst: bv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de verwerking en verzending van uw bestelling.
 • het nakomen van een wettelijke verplichting: in bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

Welke gegevens verzamelen wij

Wij verzamelen de informatie en gegevens die u ons zelf geeft wanneer u gebruik maakt van onze webwinkel, o.a. wanneer u:

 • een gebruikersaccount aanmaakt voor onze webwinkel;
 • het contactformulier op onze webwinkel invult;
 • aankopen doet via onze webwinkel;
 • zich inschrijft op onze nieuwsbrief.

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt:

 • wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt of inschrijft op onze nieuwsbrief: de informatie die u ons geeft in het inschrijvingsformulier, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP-adres, geboortedatum, telefoonnummer, enz.
 • wanneer u ons contactformulier gebruikt: de informatie die u ons geeft in het contactformulier, waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz.
 • wanneer u producten op onze webwinkel koopt: gegevens zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, factuur- en bezorgadres, telefoonnummer en welke producten u kocht.
 • in sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op uw gedrag betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google.

Met wie delen wij uw gegevens

Wij delen uw gegevens niet met derden voor commerciële doelstellingen. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere bedrijven van de groep of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen uw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen uiteengezet in dit privacy beleid.

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan derden die aan Grinta! Publicaties BV diensten leveren of die in naam en voor rekening van Grinta! Publicaties BV diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, cloudproviders of statistiekbeheer.

Bovendien zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak.

Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met uw toestemming.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan nodig om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. De periode tijdens dewelke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 7 jaar na het einde van de contractuele relatie. Als we uw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens van onze systemen of anonimiseren wij die gegevens zodat wij u niet kunnen identificeren.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende privacy wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds gekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek daartoe doen via het e-mailadres info@gritgravel.cc. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons gekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek daartoe doen via het e-mailadres info@gritgravel.cc. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek daartoe doen via het e-mailadres info@gritgravel.cc. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, totdat u de beperking opheft, niet langer worden verwerkt. Het is mogelijk dat wij in een dergelijk geval onze dienstverlening niet langer kunnen voortzetten.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek daartoe doen via het e-mailadres info@gritgravel.cc. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons gekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval onze dienstverlening niet langer voortzetten.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons. U kunt een verzoek daartoe doen via het e-mailadres info@gritgravel.cc. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval onze dienstverlening niet langer voortzetten.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u ons contacteren op Grinta! Publicaties BV, Smallendam 4, bus 01.01, 9700 Oudenaarde, info@gritgravel.cc.

 

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen. Wij maken met name ook gebruik van beveiligde verbindingen wanneer u ons via deze webwinkel persoonsgegevens verstrekt.

 

Overdracht van gegevens buiten EER

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacy beleid. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt worden, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Economische Ruimte zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

 

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze webwinkel, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u ons contacteren op Grinta! Publicaties BV, Smallendam 4, bus 01.01, 9700 Oudenaarde, info@gritgravel.cc